Vidaus taisyklės

UAB „TILTŲ NAMAI” APARTAMENTŲ APGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 1. UAB „Tiltų namai” Apartamentų (toliau – Apartamentai) svečių asmens duomenis Apartamentai tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, reikalavimais. Su UAB „Tiltų namai“ apartamentų privatumo politika galima susipažinti Apartamentų internetinėje svetainėje, adresu: tiltunamai.lt.
 2. Svečiai apgyvendinami pasirinkto komforto lygio kambariuose. Su Apartamentų vidaus tvarkos taisyklėmis galima susipažinti Apartamentų internetinėje svetainėje, adresu: tiltunamai.lt.
 3. Svečiams maitinimas organizuojamas ir teikiamas pagal pasirinktą komforto lygį.
 4. Už paslaugas mokama pilna suma iki/ arba atvykimo dieną elektroninėmis atsiskaitymo priemonėmis.
 5. Svečiai turi laikytis bendrosios tvarkos Apartamentuose (netriukšmauti, netrukdyti kitiems svečiams, nevažinėti paspirtukais, riedžiais, riedlentėmis ir kitomis panašaus tipo transporto priemonėmis visose vidaus patalpose).
 6. Draudžiama rūkyti ir garinti Apartamentų patalpose, įskaitant balkonus ir kambarius. Bauda – 100 Eur.
 7. Nepažeisti kitų asmenų, esančių Apartamentuose, teisės į atvaizdą, teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
 8. Už vaikų priežiūrą ir saugumą atsako tėvai ir / ar kiti vaiko įstatyminiai atstovai ir / ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių teisėtoje priežiūroje yra vaikas.
 9. Išsiregistruojant vėliau negu 12 val. taikomas vėlesnio išsiregistravimo mokestis. Mokestis yra lygus 10 EUR/ 1 val. kai išvykstama iki 15 val. Jeigu išvykstama po 15 val. mokama 80 proc. užsakymo vertės.
 10. Apartamentuose draudžiama apsistoti su gyvūnais.
 11. Apartamentuose draudžiama naudoti Apartamentams priklausančius daiktus ne pagal jų paskirtį.
 12. Klientui sugadinus ar apgadinus Apartamentams priklausantį turtą, UAB „Tiltų namai“ turi teisę reikalauti, o Klientas privalo sumokėti mažiausiai 50 proc. sugadinto ar apgadinto daikto vertės, kai apgadinto ar sugadinto daikto pirkimo vertė mažesnė negu 500 EUR ir 80 proc. sugadinto ar apgadinto daikto vertės, kai daikto pirkimo vertė didesnė negu 501 EUR.
 13. Nuo 22:00 val. iki 7:00 val. yra ramybės laikas. Svečiai šiuo metu privalo elgtis ramiai ir gerbti kitų svečių poilsį.
 14. Apartamentai neatsako už svečių daiktus, dokumentus, pinigus ir kt., paliktus kambariuose, kitose Apartamentų nesaugomose patalpose. Svečiai juos privalo saugoti patys.
 15. Svečių lankytojams draudžiama nakvoti Apartamentuose nesumokėjus už apgyvendinimo paslaugas. Už lankytojų nakvynės apmokėjimą yra atsakingas svečias.
 16. Svečiai ir jų lankytojai už Apartamentams ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 17. Svečiui, kuris pažeidžia apgyvendinimo taisykles, tuo sukeldamas grėsmę savo, kitų svečių, Apartamentų ar darbuotojų sveikatai, gyvybei ar turtui, apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti nutrauktas. Tokiu atveju, svečio sumokėta suma už dėl jo kaltės nesuteiktas paslaugas nėra grąžinama.
 18. Už apgyvendinimo taisyklių pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo dydį ir pasikartojamumą, svečias gali būti įtrauktas į Apartamentų nepageidaujamų klientų sąrašą administracijos sprendimu, apie tai jam pranešus.
 19. Klientui išvykstant anksčiau laiko, Kliento sumokėta užsakymo suma nėra grąžinama.